Mazeret Safsatası

(İng. fallacy of special pleading)

Kişinin, başkalarına uygulanan standart, ilke, kural vb. şeylerin geçerli bir neden olmaksızın kendisi için geçerli olmadığını savunması. Acındırma safsatasının özel bir türüdür.

“Cinayet işleyen birisinin cezalandırılması gereğini kabul ediyorum. Ama ben katil olmayı hiç istemedim, ben bugüne dek hep yasalara saygılı oldum.”

“Boşinançlar bilgisizlikten, bilinmeyene duyulan korkudan, geleceği bilmenin çekiciliğinden ve nedenselliği göz ardı etmekten ortaya çıkan inanç ve uygulamalardır. Ama astroloji binlerce yıldır farklı uygarlıklarda değişmeden uygulanagelmiş bir bilgi disiplinidir.”

“Kadınlar zayıf yaratılmışlardır. Onun için kadınlarda emeklilik yaşının daha düşük olması gerekir.”

Kadınların bedensel zayıflıkları ile ağır çalışma koşulları arasında ilgi bağı kurulsaydı bir safsatadan söz edilmez ve önerme tartışılabilirdi. Ne var ki emeklilik yaşını ilgilendiren değişkenler işe başlama yaşı, prim tutarı ve ortalama ömürdür. İlk ikisi kadın ve erkek için eşit iken hemen her uygar ülkede erkeklerin ortalama ömrü daha kısadır.

“Polis, hakim ve savcıların işlerinin gerektirdiği öncelik ve acele nedeniyle hız sınırına ve kırmızı ışığa uymama hakları vardır.”

Hakim ve savcıların genişletilmiş silah taşıma yetkileri de vardır. Ancak bu durum mantıklı bir nedensellikle açıklanabilmektedir. Ayrıca silah taşımak tek başına tehlike yaratacak bir durum değildir. Ancak hız sınırını aşmak ve tepe lambası ve sireni olmayan taşıtlarla kırmızı ışıkta geçmek sürekli tehlike yaratacak ve öbür sürücüleri de kuralları çiğnemeye özendirecektir.

“Yahudiler binlerce yıldır zulümlere, sürgünlere ve soykırımlara uğramış bir halktır. Uygar ülkeler Yahudilere göçmenlik konusunda öncelik tanımalıdır.”

Söz konusu halk şu anda sürgüne, soykırıma veya başka bir haksızlığa topluca uğramakta değil ise böyle bir ayrıcalığın ve ayrımcılığın gerekçesi oluşmamış demektir. Sav ile öncül arasında bir nedensellik bağı kurmamız için gereken yer ve zaman etmenleri sağlanmamıştır. Çıkarım geçersizdir. Günümüz basınında ve STK söyleminde bu türden istemlere şu veya bu etnik topluluk lehinde gittikçe artan oranda rastlanır. Dünyanın her yerinde toplumların kesimleri ve katmanları ayrıcalık sırasının kendilerine gelmesi için sıraya girmiş gibidir. Ussal düşünme alışkanlığı edinememiş politikacılar ve seçmenler böyle safsataları istenen düzenlemeyi yaparak ödüllendirmektedirler.